ដៃគូគម្រោង

ដៃគូគម្រោងនេះរួមមាន ៩ អង្គភាពដែលមកពី ប្រទេសចំនួន ៦ ដូចជា៖ ប្រទេសបីនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប (ក្រិក ឡុចសំបួរ និងព័រទុយកាល់) និងប្រទេសបីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី(វៀតណាម កម្ពុជា និង ឡាវ)។
ដៃគូគម្រោងក្នុងសហភាពអ៊ឺរ៉ុបដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងហិរញ្ញប្បទានបដិភាគ ផ្តល់ឱ្យអ្នកចូលរួមគម្រោងនេះនូវភាពជំនាញអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា ការរៀបចំកិច្ចការរៀន ការផ្សព្វផ្សាយ និងការស្រាវជ្រាវដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុត។
ដៃគូគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះរួមមាន៖ ស្ថាប័នដែលមកពីប្រទេសបីក្នុងទ្វីបអាស៊ី ដែលក្នុងនោះ បច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូនិកចុងក្រោយបំផុត ម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិកម្ម និងមនុស្សយន្ត (Electronics, Automation and Robotics) ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍ វិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។ ដៃគូគ្រឹះស្ថានអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាក្នុងគម្រោងនេះ មានទេព្យកោសល្យ និងជំនាញដ៏ល្អលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ព្រមទាំងមានមហាវិទ្យាល័យដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទាំងនោះផងដែរ។
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

digi-che-asia-erasmus


 

The European Commission's support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ទំនាក់ទំនង