គម្រោង Digi-CHE-Asia ចាប់ផ្តើមបើកជាស្ថាពរ!

Previous Next

សកម្មភាពនានានៃគម្រោងនេះត្រូវបានណែនាំក្នុងកិច្ចប្រជុំចាប់ផ្តើមគម្រោងមួយដែលប្រារព្ធនៅ NTUA នៅថ្ងៃទី ៥ និងទី៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩។ ប្រទេសជាដៃគូរក្នុងគម្រោងនេះដែលរួមមានប្រទសក្រិក ព័រទុយហ្កាល់ ឡុចសំបួរ វៀតណាម កម្ពុជា និងឡាវ បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំបើក និងពិភាក្សាគ្នាពីជំហានដំបូងនៃការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងនេះ ដែលផ្តោតសំខាន់លើការបង្កើតផែនការសកម្មភាពតាមពេលជាក់ស្តែងនៃគម្រោង ផ្សារភា្ជប់ជាមួយបទបញ្ញត្តិ និងទំនួលខុសត្រូវសម្រាប់អ្នកចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះ។

digi-che-asia-erasmus


 

The European Commission's support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ទំនាក់ទំនង