គម្រោង Digi-CHE-Asia ចាប់ផ្តើមបើកជាស្ថាពរ!

Previous Next
បោះពុម្ព

សកម្មភាពនានានៃគម្រោងនេះត្រូវបានណែនាំក្នុងកិច្ចប្រជុំចាប់ផ្តើមគម្រោងមួយដែលប្រារព្ធនៅ NTUA នៅថ្ងៃទី ៥ និងទី៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩។ ប្រទេសជាដៃគូរក្នុងគម្រោងនេះដែលរួមមានប្រទសក្រិក ព័រទុយហ្កាល់ ឡុចសំបួរ វៀតណាម កម្ពុជា និងឡាវ បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំបើក និងពិភាក្សាគ្នាពីជំហានដំបូងនៃការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងនេះ ដែលផ្តោតសំខាន់លើការបង្កើតផែនការសកម្មភាពតាមពេលជាក់ស្តែងនៃគម្រោង ផ្សារភា្ជប់ជាមួយបទបញ្ញត្តិ និងទំនួលខុសត្រូវសម្រាប់អ្នកចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះ។