Slide background
Welcome to Digi-CHE-Asia
The Digi-CHE-Asia: Enhancing Digital Capacities
in Higher Education for Asian Universities Project
aims in advancing the skills of academic staff,
students and researchers in Vietnam, Cambodia
and Laos (Partner Countries-PC),

ABOUT US

Slide background
The project was launched in
January 2019 and it will run for
36 months.
The long-term objective of the project is to contribute
towards achieving a sustainable connection between the higher
education and the requirements of the industry in the regions.
In addition, Digi-CHE-Asia aims to improve the quality of HEIs and
enhance their interface with labour market & society.

Digi-CHE-Asia

ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເດືອນກໍລະກົດ 2019 ແລະມັນຈະໃຊ້ເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 36 ເດືອນ .
Image

ໂຄງການ Digi-CHE-Asia: ການຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານດິຈິຕອນໃຫ້ແກ່ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນອາຊີ.

ໂຄງການນີ້ມີຈຸດປະສົງໃນການສົ່ງເສີມທັກສະອັນກ້າວໜ້າຂອງພະນັກງານວິຊາການ, ນັກສຶກສາແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າໃນບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມຄື: ສສ ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ, ໂດຍຜ່ານ:

  • ການໃຫ້ຄຳແນະນໍາ ເພື່ອເພີ່ມ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດປະລິນຍາຕຼີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນປະຈຸບັນ
  • ພັດທະນາຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທດ້ວຍການປະສົມປະສານເຂົ້າໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງທີ່່ມີການພັດທະນາໃນຍຸກປະຈຸບັນດ້ານອຸປະກອນອີເລັກໂຕຼນິກ, ລະບົບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຮຸ່ນຍົນ
  • ເພື່ອຕອບສະໜອງອຸດສະຫະກໍາທ້ອງຖິນ ແລະ ຫຍີ່່ງໄປກວ່ານັ້ນໂດຍສະເພາະແມ່ນອຸດສະຫະກໍາການຜະລິດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງ

ໜ້າວຽກຕ່າງໆ

ໂຄງການມີຫລາຍຊຸດວຽກທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອບັນລຸການກະ ທຳ ທີ່ໄດ້ສະ ເໜີ.

ກຸ່ມຄູ່ຮວ່ມ

ກຸ່ມທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມລວມມີ 9 ອົງການຈັດຕັ້ງ ຈາກ 6 ປະເທດແຕກຕ່າງກັນ: 3 ປະເທດ ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) (ປະເທດເກຣັກ, ລູກຊໍາບວກແລະປ໋ອກຕຸຍການ) ແລະ 3 ປະເທດຂອງອາຊີ (ສສ ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ).

ບັນດາຄູ່ຮ່ວມຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ທັງໝົດລ້ວນແຕ່ມີປະສົບການທີ່ດີໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ໃຫ້ທຶນສົມທົບ, ນາເອົາຜູ້ທີ່ເປັນຊ່ຽວຊານຂອງກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມຂອງພວກເຂົາໃນການພັດທະນາຫຼັກສູດ, ການອອກແບບການຮຽນ, ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສູງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າແລະເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ.

ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງຈາກປະເທດຄູ່ຮ່ວມ (PC-HEIs) ມາຈາກ 3 ປະເທດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນອາຊີເຊິ່ງໃນນັ້ນ EAR ມີບົດບາດຫລືຖືກຄາດຄະເນວ່າຈະເປັນຜູ້ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດແລະສັງຄົມ. ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງປະເທດຄູ່ຮ່ວມທັງໝົດແມ່ນຊໍານານໃນສາຂາວິຊາເຫຼົ່ານີ້ ແລະ / ຫຼືມີຄະນະວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

ຂ່າວສານຂອງພວກເຮົາ

digi-che-asia-erasmus


 

ການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຂອງຄະນະ ກຳ ມາທິການສະຫະພາບເອີຣົບຕໍ່ການຜະລິດເວບໄຊທ໌ນີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນການຮັບຮອງເນື້ອໃນເຊິ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ຂຽນເທົ່ານັ້ນ, ແລະຄະນະ ກຳ ມະການບໍ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ ນຳ ໃຊ້ໃດໆທີ່ອາດຈະເຮັດຈາກຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນນັ້ນ.

ຂໍ້​ມູນ​ຕິດ​ຕໍ່