ໜ້າວຽກຕ່າງໆ

ໜ້າວຽກທີ 1: ການວິເຄາະຫຼັກສູດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຜູ້ນຳໜ້າວຽກ: ມະຫາວິທະຍາໄລ ເອໂວຣາ)
ເປົ້າໝາຍ ຂອງ ໜ້າວຽກນີ້ແມ່ນເພື່ອສຳຫຼວດ, ໄຈ້ແຍກ ແລະ ວິເຄາະບັນດາໂຄງການຫຼັກສູດຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງທີ່ມີຢູ່ໃນເອີຣົບແລະອາຊີ ໃນສາຂາວິຊາເອເລັກໂຕຣນິກ, ລະບົບອັດຕະໂນມັດແລະຮຸ່ນຍົນ, ພ້ອມທັງໂຄງການ ຫູັກສູດຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໄລຍະສັ້ນທີ່ເປັນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ / VET.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການການຈ້າງງານຂອງພາກສ່ວນ ອຸດສາຫະກຳ ຢູ່ ປະເທດກຳປູເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ຈະໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງສະພາບການນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກໂຄງການຫູັກສູດປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນ ຈະເປັນຜູ້ສະໝັກທີ່ດີສໍາລັບການຝຶກງານ.

ກິດຈະກຳທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

ກິດຈະກໍາໜ້າວຽກ A1.1 ຫຼັກສູດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນອາຊີ

ກິດຈະກໍາໜ້າວຽກ A1.2 ຫຼັກສູດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເອີຣົບ

ກິດຈະກໍາໜ້າວຽກ A1.3 ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໄລຍະສັ້ນ VET ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂອບເຂດວິຊາ

ກິດຈະກໍາໜ້າວຽກ A1.4 ການວິເຄາະການຈ້າງງານໃນຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ກິດຈະກໍາໜ້າວຽກ A1.5 ການພັດທະນາຂອງການວິເຄາະລວມ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

D1.1 ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຫຼັກສູດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນອາຊີ

D1.2 ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຫຼັກສູດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເອີຣົບ

D1.3 ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຫຼັກສູດ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໄລຍະສັ້ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາຂາວິຊາ

D1.4 ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການວິເຄາະການຈ້າງງານໃນຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

D1.5 ບົດລາຍງານລວມ

ໜ້າວຽກທີ 2: ການພັດທະນາຫຼັກສູດ ແລະ ການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງທົດລອງດີຈິຕອນ Digi-CHE-Labs (ຜູ້ນໍາໜ້າວຽກ: ມະຫາວິທະຍາໄລ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງຊາດ, ອາເຕິນ)
ໜ້າວຽກທີ 3: ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດແລະການສ້າງເຄືອຂ່າຍ (ຜູ້ນຳໜ້າວຽກ: ມະຫາວິະຍາໄລ ສະເວຣຽງ)
ໜ້າວຽກທີ 4: ເລີ້ມຕົ້ນຂັ້ນຕອນການຮັບຮອງແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດ (ຜູ້ນໍາໜ້າວຽກ: ມະຫາວິທະຍາໄລ ດານັງ)
ໜ້າວຽກທີ 5: ການປະກັນແລະກວດກາຄຸນນະພາບ (ຜູ້ນຳໜ້າວຽກ: ກຸ່ມບໍລິສັດໂນເບວ)
ໜ້າງວຽກທີ 6: ການຈັດຕັ້ງການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນແລະການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍ (ຜູ້ນໍາໜ້າວຽກ: (ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ເຫວ້)
ໜ້າວຽກທີ 7: ການຄຸ້ມຄອງແລະການປະສານງານ (ຜູ້ນໍາໜ້າວຽກ: ມະຫາວິທະຍາໄລ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງຊາດ, ອາເຕິນ)

digi-che-asia-erasmus


 

ການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຂອງຄະນະ ກຳ ມາທິການສະຫະພາບເອີຣົບຕໍ່ການຜະລິດເວບໄຊທ໌ນີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນການຮັບຮອງເນື້ອໃນເຊິ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ຂຽນເທົ່ານັ້ນ, ແລະຄະນະ ກຳ ມະການບໍ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ ນຳ ໃຊ້ໃດໆທີ່ອາດຈະເຮັດຈາກຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນນັ້ນ.

ຂໍ້​ມູນ​ຕິດ​ຕໍ່