ໂຄງການ Digi-CHE-Asia ເລີ່ມຕົ້ນ!

Previous Next
ພິມ

ບັນດາກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນກອງປະຊຸມເປີດໂຄງການກັບຄູ່ຮ່ວມ, ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂື້ນໃນສະຖານທີ່ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງຊາດ,ອາເຕິນ-NTUA, ໃນວັນທີ 5 ແລະ 6 ເດືອນກັນຍາ 2019. ບັນດາຄູ່ຮ່ວມຈາກປະເທດເກຣັກ, ປ໋ອກຕຸຍການ, ລູກຊໍາບວກ, ສສ ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້ພົບປະກັນເປັນຄັ້ງທຳອິດດ້ວຍຕົວເອງ ແລະ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບາດກ້າວທຳອິດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ໂດຍສຸມໃສ່ການສ້າງຕາຕະລາງເວລາທີ່ແທ້ຈິງໂດຍມີພາລະບົດບາດແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະແຈ້ງສຳລັບທຸກພາກ ສ່ວນ.