Các gói Công việc

Gói công việc thứ nhất: Nghiên cứu các chương trình giảng dạy có liên quan (Tổ chức chỉ đạo: UDE)
Mục tiêu của gói công việc thứ nhất này là khảo sát, xác định và phân tích các chương trình HEI hiện nay đang có ở Châu Âu và Châu Á trong lĩnh vực Điện tử, Tự động hóa và Robotics, cũng như các chương trình đào tạo học tập suốt đời/Giáo dục và Đào tạo nghề.

Thêm vào đó, các yêu cầu việc làm của ngành công nghiệp ở Campuchia, Lào và Việt Nam sẽ được đánh giá, để hiểu bối cảnh mà trong đó sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Thạc sĩ được đề xuất sẽ là ứng viên tốt cho thực tập.

Các hoạt động dự kiến:

A1.1 Giáo trình giảng dạy liên quan ở Châu Á
A1.2 Giáo trình giảng dạy liên quan ở Châu Âu
A1.3 Các khóa học VET liên quan trong lĩnh vực chủ đề
A1.4 Phân tích việc làm trong lĩnh vực liên quan
A1.5 Phát triển, phân tích rồi tổng hợp

Kết quả dự kiến:

D1.1 Báo cáo về Giáo trình giảng dạy liên quan ở Châu Á
D1.2 Báo cáo về Giáo trình giảng dạy liên quan ở Châu Âu
D1.3 Báo cáo về Các khóa học VET liên quan trong lĩnh vực chủ đề
D1.4 Báo cáo về Phân tích việc làm trong lĩnh vực liên quan
D1.5 Báo cáo tổng hợp
Gói công việc thứ 2: Khai triển chương trình giảng dậy và Digi-CHE-Labs (Tổ chức chỉ đạo: NTUA)
Gói công việc số 3: Xây dựng khả năng và các hoạt động kết nối mạng (Tổ chức chỉ đạo: SRU)
Gói công việc số 4: Bắt đầu quá trình Công nhận và Cung cấp các khóa học (Lead Organisation: UDE)
Gói công việc số 5: Đảm bảo chất lượng và giám sát (Tổ chức chỉ đạo: NG)
Gói công việc thứ 6: Phổ biến và khai thác (Tổ chức chỉ đạo: HUSC)
Gói công việc số 7: Quản lý & điều phối (Tổ chức chỉ đạo: NTUA)

digi-che-asia-erasmus


 

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất trang web này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.

Thông tin liên lạc