Dự án Digi-CHE-Asia bắt đầu !

Previous Next

Các hoạt động của Dự án đã được đưa ra tại cuộc họp khởi động hợp tác, được tổ chức tại các cơ sở của NTUA, vào ngày 5 và 6 tháng 9 năm 2019. Các đối tác từ Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Luxembourg, Việt Nam, Campuchia và Lào đã gặp nhau lần đầu tiên và thảo luận về các bước đầu tiên của việc thực hiện, tập trung vào việc thiết lập thời gian biểu thực tế với vai trò và trách nhiệm rõ ràng cho tất cả mọi người.

 

digi-che-asia-erasmus


 

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất trang web này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.

Thông tin liên lạc