VỀ CHÚNG TÔI

Tính đổi mới

Đặc tính nổi bật của dự án là nhằm mục đích tạo ra một chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học mới trong lĩnh vực học thuật chuyên ngành, dự kiến mang tên “Nâng cao khái niệm trong ngành công nghiệp tương lai”, được yêu cầu bởi các chương trình đào tạo đại học và sau đại học của các PC-HEI.

Digi-CHE-Asia hướng đến giải quyết sự thiếu hụt và nhu cầu chương trình giảng dạy Thạc sĩ Khoa học của các khu vực, đồng thời sẽ đào tạo các nhân viên và chuyên gia có trình độ làm việc và củng cố ngành công nghiệp trong khu vực. Đồng thời có tác động lâu dài đến cải thiện lực lượng lao động trong tất cả các quốc gia đối tác. Dự án được xây dựng để đảm bảo các chương trình giảng dạy sẽ được phát triển và thực sự đổi mới, phù hợp với nhu cầu cụ thể và hữu ích cho chương trình đào tạo trong khu vực.

Mục tiêu cụ thể

Digi-CHE-Asia tập trung chủ yếu vào:

· Tăng cường chương trình đào tạo đại học và phát triển các chương trình đào tạo thạc sĩ khoa học, đổi mới trong lĩnh vực điện tử, tự động hóa và robot, từ đó giúp nâng cao năng lực của các quốc gia đối tác.
· Thúc đẩy hợp tác và trao đổi khả năng thực hành và kiến thức thực tế trong lĩnh vực chủ đề giữa EU và các cơ sở giáo dục đại học của các quốc gia đối tác (PC-HEI).
· Việc tạo ra các hợp lực có tính khả thi và liên kết với ngành công nghiệp sản xuất và công nghệ cao trong khu vực để giải quyết nhu cầu về nhân sự chuyên ngành, nhu cầu đào tạo và nâng cao khả năng tuyển dụng của sinh viên tốt nghiệp.

Nhóm mục tiêu

Digi-CHE-Asia sẽ tiếp cận và tác động đến hai nhóm mục tiêu chính theo các phương thức sau:

Giảng viên, nghiên cứu viên và nhân viên hành chính làm việc trong các PC-HEI:
· Tiến hành các hoạt động đánh giá.
· Trao đổi khả năng thực hành và kiến thức thực tế với các đối tác châu Âu.
· Đào tạo thông qua các chuyến du học ngắn hạn ở châu Âu và châu Á.
· Phát triển các chương trình giảng dạy và các khóa đào tạo nghề (VET).
· Thành lập Digi-CHE-Labs trong các PC-HEI, hỗ trợ các thiết bị cần thiết để cung cấp chương trình và tiến hành nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan.

Sinh viên trong vùng, quốc gia và khu vực:

· Tham gia vào các nhóm tập trung.
· Gặp gỡ các nhà tuyển dụng tiềm năng trong các ngày hội tuyển dụng.
· Tham gia vào việc tổ chức các chương trình.
· Có cơ hội thực tập ít nhất một tháng trong các công ty sản xuất và công nghệ cao trong khu vực.
· Tham gia vào các khóa học VET đã phát triển.
Ngoài ra, dự án sẽ tiếp cận các đại diện của tất cả các bên liên quan trong suốt vòng đời của dự án với các hoạt động phổ biến. Các bên liên quan sẽ bao gồm các HEIs khác với các ban / khoa liên quan, các chuyên gia giáo dục và nhân viên học thuật, sinh viên, các nhà nghiên cứu, chuyên gia, hiệp hội hoặc mạng lưới của HEIs, viện nghiên cứu và các nhà cung cấp VET

digi-che-asia-erasmus


 

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất trang web này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.

Thông tin liên lạc