Previous Next

ບັນດາກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນກອງປະຊຸມເປີດໂຄງການກັບຄູ່ຮ່ວມ, ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂື້ນໃນສະຖານທີ່ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງຊາດ,ອາເຕິນ-NTUA, ໃນວັນທີ 5 ແລະ 6 ເດືອນກັນຍາ 2019. ບັນດາຄູ່ຮ່ວມຈາກປະເທດເກຣັກ, ປ໋ອກຕຸຍການ, ລູກຊໍາບວກ, ສສ ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້ພົບປະກັນເປັນຄັ້ງທຳອິດດ້ວຍຕົວເອງ ແລະ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບາດກ້າວທຳອິດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ໂດຍສຸມໃສ່ການສ້າງຕາຕະລາງເວລາທີ່ແທ້ຈິງໂດຍມີພາລະບົດບາດແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະແຈ້ງສຳລັບທຸກພາກ ສ່ວນ.

digi-che-asia-erasmus


 

ການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຂອງຄະນະ ກຳ ມາທິການສະຫະພາບເອີຣົບຕໍ່ການຜະລິດເວບໄຊທ໌ນີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນການຮັບຮອງເນື້ອໃນເຊິ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ຂຽນເທົ່ານັ້ນ, ແລະຄະນະ ກຳ ມະການບໍ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ ນຳ ໃຊ້ໃດໆທີ່ອາດຈະເຮັດຈາກຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນນັ້ນ.

ຂໍ້​ມູນ​ຕິດ​ຕໍ່